Your browser does not support JavaScript!

 

Regulamin zakupów www.domowo24.pl

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel ul. Dworcowa 19, 43-502 Czechowice - Dziedzice).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

http://domowo24.pl/

 

 

§1 Definicje

 

1.       Adres pocztowy - F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel ul. Dworcowa 19, 43-502 Czechowice – Dziedzice.

2.       Adres reklamacyjny:

SKLEP INTERNETOWY DOMOWO24.PL

F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel
ul. Dworcowa 19

43-502 Czechowice – Dziedzice

 

3.       Cennik dostaw – znajdujący się pod adresem https://domowo24.pl/content/1-dostawa -  spis dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.       Dane kontaktowe:

 

SKLEP INTERNETOWY DOMOWO24.PL

F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel
ul. Dworcowa 19

43-502 Czechowice - Dziedzice

e-mail: biuro@domowo24.pl 
Tel. 500 193 704 (akcesoria elektryczne)
Tel. 533 020 898 (akcesoria dachowe)

5.       Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw dostępnym na: https://domowo24.pl/content/1-dostawa

6.       Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.       Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.       Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.   Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.   Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonuje u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.   Koszyk – lista produktów wybranych przez Kupującego spośród wszystkich dostępnych w sklepie produktów.

13.   Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14.   Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru określony w zamówieniu przez Kupującego.

15.   Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.   Płatność – sposób uiszczenia zapłaty za przedmiot umowy oraz dostawę. Dostępne metody płatności wymienione zostały pod adresem: https://domowo24.pl/content/5-platnosci.

17.   Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18.   Produkt – podana w Sklepie jednostka miary służąca do określenia ceny produktu, stanowiąca minimalną i niepodzielną ilość rzeczy, jaka może się stać przedmiotem zamówienia.

19.   Przedmiot umowy – produkty, ale również sposoby dostawy będące przedmiotem umowy.

20.   Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://domowo24.pl/ , będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

22.   Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23.   Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://domowo24.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24.   Sprzedający:

 

F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel
ul. Dworcowa 19
43-502 Czechowice – Dziedzice

NIP 652-162-05-18 REGON 240217618

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5c161026-7cbf-48e3-92c8-60e302808ad2

Nr konta PKO Bank Polski: 07 1440 1390 0000 0000 1353 5795

 

25.    System – termin używany do określenia urządzeń i oprogramowania, które współpracując ze sobą umożliwiają przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą internetu.

26.    Termin realizacji – liczba dni roboczych potrzebna do realizacji zamówienia.

27.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

28.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

29.    Wada – pod tym pojęciem rozumiemy zarówno wadę fizyczną, jak i wada prawną.

30.    Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

31.    Wada prawna – sytuacja, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub też obciążona jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

32.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Które określa jednoznacznie: dane Kupującego, rodzaj i ilość produktów, rodzaj płatności dostawy oraz miejsce/sposób wydania rzeczy.

33.    Zarejestrowany użytkownik – należy przez to rozumieć osobę mającą dostęp do internetu, która pozostawiła swoje dane w systemie rejestrującym (w tym przypadku systemie rejestrującym sklepu).

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 

 

1.       Niniejszy regulamin określa, na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://domowo24.pl/.

2.       Sklep internetowy domowo24.pl, działający pod adresem http://domowo24.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu i prowadzony jest przez F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel, ul. Dworcowa 19, 43-502 Czechowice – Dziedzice Tel. 500 193 704 (akcesoria elektryczne), Tel. 533 020 898 (akcesoria dachowe), e-mail: biuro@domowo24.pl, NIP 652-162-05-18
REGON 240217618. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3.       Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.

5.       Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6.       F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel nie jest producentem towarów sprzedawanych w sklepie domowo24.pl. Produkty zakupione w sklepie domowo24.pl podlegają gwarancji na warunkach określanych przez producentów.

7.       Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, w którym czytamy, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (art. 111. § 1.), a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 111. § 2.).

8.       Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail wiadomości, zawierającej podsumowanie najważniejszych elementów zamówienia, a także linki do regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

9.       Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

10.   Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

11.   Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12.   Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

 

§3 Składanie zamówienia

 

1.       Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej http://domowo24.pl/ można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych).

2.       Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.       W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

§         dokonać wyboru produktów dostępnych na stronie sklepu, poprzez dodanie ich do Koszyka,

§         prawidłowo wypełnić formularz zamówień dostępny na stronie sklepu domowo24.pl poprzez wybranie rodzaju dostawy, rodzaju płatności oraz miejsca wydania rzeczy, podanie danych osobowych i teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, który jest potrzebny do potwierdzenia złożonego zamówienia i zawarcia umowy,

§         zaakceptować regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku (checkboxu),

§         użyć przycisku „Kupuję i płacę” (klikając ten przycisk, Kupujący wyraźnie potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.       W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku "Kupuję i płacę" – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.       Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel zgodnie z treścią Regulaminu.

6.       Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.

7.       Po złożeniu zamówieniaKupujący otrzymuje drogą mailową informację o jego otrzymaniu przez sklep. Wiadomość ta zatytułowana jest: "Zamówienie przyjęte przez Sklep. Potwierdzenie zawarcia umowy" i stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

8.       Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

9.       Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

10.   Termin realizacji zamówień jest indywidualnie ustalany z klientem drogą mailową.

11.   Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

12.   Firma F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel wystawia dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy wybrać ten dokument sprzedaży podczas składania zamówienia oraz poprawnie wypełnić dane.

13.   Dowód zakupu przesyłamy razem z zamówionym towarem. Jeżeli dokument zakupu nie został dołączony do otrzymanej przesyłki, to zostanie on dosłany automatycznie pocztą tradycyjną.

14.   Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub bez rejestracji w sklepie.

15.   Rejestracja oznacza, że Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

16.   Zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu na konto zyskują możliwość wglądu w historię swoich zamówień, mogą na bieżąco śledzić zmiany statusu złożonego zamówienia czy modyfikować adres dostawy.


 

 

§4 Ceny produktów i promocje

 

1.       Ceny produktów w sklepie internetowym domowo24.pl podawane są w polskiej walucie (PLN) i uwzględniają podatek VAT (ceny brutto).

2.       Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3.       Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który podany jest w osobnym cenniku dostaw na stronie: http://domowo24.pl/pages/dostawa.

4.       Koszt dostawy wg cennika doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.

5.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

6.       W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówieniado Sprzedającego.

 


 

§5 Formy dostawy i płatności

 

1.       Zamówione towary wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Pocztą Polską

2.       Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy wskazany w formularzu zamówień (adres może być inny niż miejsce zamieszkania osoby składającej zamówienie).

3.       Towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Adres to: ul. Dworcowa 19, 43-500 Czechowice-Dziedzice.

4.       Czas dostarczenia paczki wynosi w przypadku firmy kurierskiej 1-2 dni roboczych, w przypadku Poczty Polskiej 1-2 dni roboczych- paczka priorytetowa, 3-5 dni roboczych - paczka ekonomiczna.

     Ze względu na obecną sytuację czas dostawy może się wydłużyć. W celu potwierdzenia terminu realizacji zamówienia oraz dostępności produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

5.       Koszt dostarczenia zamówionego towaru określony został w cenniku dostaw dostępnym na stronie: http://domowo24.pl/pages/dostawa.

6.       Koszt dostawy towaru każdorazowo można sprawdzić po umieszczeniu towarów w koszyku, ponieważ dokładna cena przesyłki podawana jest automatycznie po dodaniu towarów do Koszyka.

7.       Dla zamówień powyżej 700 PLN przewidziana jest darmowa dostawa.

8.       Koszty wysyłki szacowane są na podstawie ostatecznej wagi zamówienia. 

9.       W przypadku zamówienia produktów wraz z dostawą, jeżeli nie nastąpiły inne ustalenia między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący ma obowiązek uiścić opłatę za dostarczenie towaru.

5.       W sklepie internetowym domowo24.pl dostępne są następujące metody płatności:

§         przelew na konto - dane do przelewu to:

 

F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel

Ul. Dworcowa 19

43-502 Czechowice - Dziedzice

Nr konta PKO Bank Polski: 07 1440 1390 0000 0000 1353 5795


W tytule przelewu prosimy podać:  nr zamówienia znajdujący się w potwierdzeniu zamówienia, przesłanym na podany adres e-mail.

§         gotówka przy odbiorze u kuriera  (płatność za pobraniem).

§         płatności elektroniczne Payu.

 

5.       Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, bezpośrednio po wpłynięciu formularza zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego.

6.       Realizacja  zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanego przez Kupującego na koncie Sprzedającego.

7.       Na dokonanie przedpłaty Kupujący ma czternaście dni od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

8.       W przypadku, gdy zamówienie złożone zostało w dniu wolnym od pracy, jego realizacja rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym. 

§6 Prawo do odstąpienia

od umowy zawartej na odległość


 

1.       Każdemu Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://domowo24.pl/ na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie i zgodnie z warunkami opisanym poniżej.

2.       Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego i opisanych w §6 w punkcie 11 i 15 niniejszego regulaminu.

3.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu wydania rzeczy.

4.       Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument złoży u Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronach sklepu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

6.       Dokument należy odesłać na adres fizyczny Sprzedawcy: F.H.U.P. KAMEGO Katarzyna Dubiel, ul. Dworcowa 19, 43-500 Czechowice-Dziedzice lub mailowy: biuro@domowo24.pl.

7.       Wydrukowane oświadczenie można też załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

8.       Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej, niż pisemna, formie.

9.       Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.   Zgodnie z art 38. Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (była wynikiem normalnej eksploatacji, używania zakupionego towaru). Zwrotowi nie podlega towar wykonany na specjalne zamówienie tj. malowany lub inny niż dostępny na stronie domowo24.pl

12.   Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

13.   Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14.   W przypadku odstąpienia od umowy wysokość zwracanych przez Sprzedającego kosztów dostawy ograniczona jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

15.   Zwrot towaru Konsumentowi powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

16.   Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

17.   Zwracany towar należy odesłać na adres pocztowy Sprzedającego.

18.   Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.

19.   Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.

20.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będącej przedmiotem umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

21.   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§7 Rękojmia

 

Reklamacje związane z zamówieniami:

1.       Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2.       Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

3.       Jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4.       Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:

 - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

- nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym.

- nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

5.       Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do jej użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

6.       Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady; w takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub do usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;

- składając stosowne oświadczenie żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę, dokonując naprawy. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7.       Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.       Sposób zadośćuczynienia proponuje Sprzedający, ale Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy (usunięcia wady) zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

9.       Oceniając nadmierność kosztów pod uwagę brana jest wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

10.   Sprzedający może naprawić wadliwą rzecz tylko raz. Przy kolejnej reklamacji musi zgodzić się na żądanie Kupującego – przykładowo wymianę towaru.

11.   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.   Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy.

13.   W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedającego pod adres reklamacyjny.

14.   Gdy Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy, usunięcia wady lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, a jeśli tego nie uczyni, żądanie uznaje się za uzasadnione na podstawie art. 5615 kodeksu cywilnego.

15.   Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o zauważonej wadzie, a jeśli wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił o wadzie Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

1.       Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 18.

2.       Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

3.       W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

4.       Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

5.       Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

6.       Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@domowo24.pl.

 

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 

1.       F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie,  jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2.       Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: biuro@domowo24.pl.

4.       W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.       F.H.U.P. "KAMEGO" Katarzyna Dubiel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

 

 §8 Polityka prywatności

oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1.       Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarza się w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

     Osoba podająca dane osobowe ma prawo do:

     - dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii

     - poprawiania swoich danych osobowych

     - usunięcia swoich danych osobowych

     - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

     - wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych

     - przenoszenia swoich danych osobowych

     - wniesienia skargi do organu nadzorczego

     - cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

2.       Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (RODO). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.       Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej na stronie sklepu.

4. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zamówień, a jeśli użytkownik wyraził taką zgodę do informowania o aktualnych promocjach na stronie internetowej domowo24.pl.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

1.       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.

2.       W razie wszelkich wątpliwości związanych ze składaniem zamówień w sklepie domowo24.pl należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo: biuro@domowo24.pl bądź telefonicznie: Tel. 500 193 704 (akcesoria elektryczne), Tel. 533 020 898 (akcesoria dachowe), bądź też za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://domowo24.pl/kontakt.

3.       Sklep internetowy domowo24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.

4.       Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

5.       Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie sklepu domowo24.pl, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.

6.       Sklep wykorzystuje cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane do komputera użytkownika i identyfikujące go w celu uproszczenia danej operacji. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie gromadzą żadnych danych. Służą wyłącznie do zidentyfikowania osoby odwiedzającej nasz sklep i dostosowania witryny w taki sposób, by jej użytkowanie było dopasowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Szczegółowy opis zasady działania plików cookies znaleźć można w Polityce prywatności sklepu: https://domowo24.pl/content/3-prywatnosc-cookies.

7.       O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

8.       Z aktualnymi Ogólnymi Warunkami (regulaminem sprzedaży) zapoznać się można w każdej chwili na stronie: https://domowo24.pl/content/2-regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

9.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży z uwzględnieniem informacji wymienionych w art. 12.1.ustawy o prawach Konsumenta następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail potwierdzenia ze specyfikacją zamówienia.

10.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo

Dostęp do niniejszego regulaminu Kupujący mogą uzyskać w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego  na stronie internetowej sklepu lub bezpośrednio pod adresem: https://domowo24.pl/content/2-regulamin.